Geen producten (0)
 

Wijk, B.J. van - Zoals Gods vinger schrijft

€ 9,95
Op voorraad
Omschrijving

Grepen uit de Vaderlandse Geschiedenis.

Uit het Voorwoord van de schrijver: Vanaf het tijdstip, waarop wij begonnen zijn met het schrijven van de "Bijbelse Geschiedenis", heeft ons voor ogen gestaan om daarnaast ook een "Vaderlandse
Geschiedenis" het licht te doen zien. Deze wens is met het verschijnen van dit boek vervuld. Daarvoor zijn wij dankbaar! Het is niet onze opzet geweest, een boek vol "verhaaltjes" te schrijven, maar een boek, waarin de daden des Heeren op de voorgrond gesteld worden. Op de scholen wordt de kinderen zo veel geleerd, waarbij Gods daden en de vastomlijnde strijd der Gereformeerde vaderen vertroebeld worden, of zelfs bespot I Een figuur als Petrus Datheen wordt algemeen verkeerd belicht tegenover de overdreven beoordeling van Willem van Oranje, die, hoe groot hij moge zijn in het licht der historie van Neêrlands vrijheidsstrijd, toch ten opzichte van het Gereformeer- de beginsel een weifelende houding aannam. De politiek van Johan van Oldenbarneveld wordt vergoelijkt en zijn verdiende doodstraf als onchristelijk gebrandmerkt door een humanistisch nageslacht. Kortom, wij hebben een poging ondernomen om de leer der Gereformeerde vaderen, de lijn, die Groen van Prinsterer heeft vastgehouden, in het juiste licht te stellen. Daarbij is de nadruk gelegd op de doelstelling van Rome, zowel kerkelijk als politiek de aartsvijandin der Reformatie.
Het boek is gemakshalve slechts in vier hoofdafdelingen verdeeld: Neêrlands grijs verleden - Het roomse tijdperk - De Reformatie - De inwerking van het ongeloof. De heer G. de Boer te Goes heeft de illustraties met grote nauwgezetheid en kunstzinnigheid verzorgd, waarvoor wij hem dank zeggen. Achterin zal de lezer een lijst vinden van werken, die wij bij de samenstelling van dit boek hebben geraadpleegd. Moge de Heere dit boek met Zijn zegen vergezellen.

Uitg. de Banier, 303 pag. gebonden. In goede staat!