Geen producten (0)
 

Hofman, ds. M. - Een huichelaar te Sion ontmaskerd

€ 12,90
Op voorraad
Specificaties
Productcode 26068
EAN code 9789057414251
Omschrijving

Vijf preken over Simon de Tovenaar. We komen hem tegen in Handelingen 8

Dominee Hofman was in de Gereformeerde Gemeenten een geliefd predikant, die respect afdwong door zijn eenvoud en zijn levenswandel in de vreze Cods.
Bij het opgroeien is hij vooral door zijn moeder onder de prediking van de bevindelijke waarheid gekomen. Al heel jong waren er indrukken van dood en eeuwigheid in zijn hart en een begeerte om de Heere te zoeken.
Ds. M. Hofman zocht in zijn prediking na de uitlegging van de Schrift de verslagen harten der kleinmoedigen te troosten en hen te leiden naar de enige Zaligmaker Jezus Christus. De bevinding vloeide voort uit de tekst waarover hij preekte. Hij hield zich daar strikt aan. Hij drong ook achter de onbekeerden aan zoals een getrouw herder betaamt. 

Woord vooraf   

1. De inwoners van Samaría door Simon betoverd 
Handelingen 8 vers 9-11: 
En een zeker man, met name Simon, was tevoren in de stad plegende toverij, en verrukkende de zinnen des volks van Samaría, zeggende van zichzelven dat hij wat groots was; welken zij allen aanhingen, van den kleine tot den grote, zeggende: Deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een langen tijd met toverijen hun zinnen verrukt had.

2. De omkering bij Simon op de prediking van het Evangelie
Handelingen 8 vers 12 en 13:
Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus; en ziende de tekenen en grote krachten, die er geschiedden, ontzette hij zich.

3. Simons streven naar macht en eer
Handelingen 8 vers 18 en 19:
En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: Geeft ook mij deze macht, opdat, zo wien ik de handen opleg, hij den Heiligen Geest ontvange.

4. Simon door Petrus bestraft 
Handelingen 8 vers 20 en 21:
Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God.

5. De raad aan Simon gegeven
Handelingen 8 vers 22-24:
Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd, want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.

Uitg. 115 pag. Nieuw!