Geen producten (0)
 

Tanis, ds. M.C. - De identiteit der christenen

€ 3,50
Op voorraad
Omschrijving

Veel onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Onderwijs, wat ter harte dient genomen te worden, want hierin spreekt de kerk. Immers.ook in dit belijdenisschrift, spreekt de kerk uit, wat zij houdt voor de waarheid naar het Woord van God. Het belijden aangaande de kerk in artikel 29 is hoogst aktueel, al lijkt soms het tegendeel. In datzelfde artikel worden de merktekenen van de christenen aan gegeven. Nu wordt er gezegd, dat het spreken over merktekenen of kenmerken eigenlijk niet deugt. Onze belijdenis echter gaat er ons in voor en dat naar de Schrift.

Wat nu de identiteit van de christen is en waarin zij blijkt wordt ons duidelijk in Gods Woord aangegeven. Vandaar dat terecht in artikel 29 staat: "En aangaande degenen, die van de Kerk zijn die kan men kennen uit de merktekenen der christenen: te weten uit het geloof en wanneer zij, aangenomen hebbende de enige Zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God enhun naaste liefhebben, niet afwijken, noch ter rechter- noch ter linkerhand en hun vlees kruisigen met al zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij; maar zij strijden daartegen door de Geest alle de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid des Heeren Jezus, in Dewelke zij vergeving hunner zonden hebben, door het geloof in Hem".

Nu op deze gegeven identiteit willen we in de volgende hoofdstukken het licht laten vallen. Het zij tot zegen voor hoofd en hart. (Uit het voorwoord door ds MC Tanis zelf)

Uitg. Kok Hardinxveld, 97 pag In mooie staat! eerste blaadje geschenkbriefje eruit gehaald.