Geen producten (0)

Diamant, Sara - Een diamant door God geslepen

€ 6,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving
Mej. Sara Ephraim Diamant, geb. van Gelderen, voortgesproten uit brave ouders van de burgerstand, te Tiel. (geboren ca. 1805)

De lezer zal uit het opschrift vlug ontdekt hebben, dat wij hier te doen hebben met een nakomelinge van het geslacht Abrahams, of een afstammeling van het Jodendom, door God verkoren uit alle geslachten der aarde als Zijn erf- en Bondsvolk, en nog heden beminden om der vaderen wil.
 
Zijn Goddelijk oog is nog steeds op hen gericht, zodat, niettegenstaande zij over de ganse aarde zijn verspreid, als vruchtgevolg van: „Zijn bloed kome over ons èn over onze kinderen!? zij nochtans door al de rollende eeuwen tot één volk zijn gebleven, dat zich ook heden nog dicht aaneenschaart, maar met het bedeksel Mozes op hun aangezicht, de Messias blijven verwerpen, alhoewel volgens enige hunner beroemdste Rabbijnen, de tijd voor de komst van de beloofde Messias al lang verstreken is. „Want de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat de Silo komt?.

Welnu, ieder die enigszins bekend is met Gods dierbaar Woord, weet, dat de scepter of de heerschappij al eeuwen van Juda of Israël geweken is, en dat daarom al hun wachten op een nog te komen Messias dwaas en ijdel is. Maar, daar het hier gaat over de bekering van een dochter Abrahams, zal de goedgunstige lezer benieuwd worden naar de toedracht der zaken.

Velen, die de leeftijd van 60 jaren bereikt hebben, zullen zich nog herinneren, hoe 50 jaar geleden. Mej. Sara Ephraim Diamant een geregelde bezoekster was van ons dorp, genaamd Ouddorp, (Eiland Flakkee) waar zij steeds een aangename gast was bij de Wed. Neeltje Komtebedde, de heer Krijn Lodder, Jan Meyer, Leen Mastenbroek en anderen.

Maar niet alleen te Ouddorp, maar ook te Melissant en te Herkingen kwam zij veel. Te Melissant geliefd en geherbergd als een welkome gast bij de familie Kleinenberg, vanwege haar uitblinkende Godsvrucht, en haar uitgebreide kennis, door genade, van Gods dierbaar Bijbelwoord, tot stichting en verheuging des harten, voor allen, die hun voet gezet hebben, op de weg naar Sion. Dan was zij een vurig getuige om te Ver-melden van de wegen en leidingen, die God houdt met Zijn volk hier in dit Mesech.
 
Te Herkingen kwam zij veel bij de Edelachtbare heer A. de Vlieger, Burgemeester van genoemde plaats - schrijver van „de Vlaamse Passementwever?, een boek, welbekend bij ons gereformeerde volk - waar zij als beminde vriendin, soms wekenlang vertoefde. Deze vriend had, als zeer begaafd en haar geestelijke bloedverwant beloofd en op zich genomen, om na haar overlijden haar levensweg in het licht te geven, maar genoemde vriend is 4 jaar eerder overleden, waarmede alle beloften vervielen.
 
Ook in Middelburg, Rotterdam en in een groot gedeelte van Nederland zijn nog levende getuigen van haar eenvoudige Godsvrucht, en haar liefde tot Gods ware volk.
 
Al jaren was het in mijn hart om dit kostelijke werk door de drukpers het licht te doen zien, opdat het niet aan de vergetelheid mocht worden prijsgegeven, maar door vele oorzaken verhinderd, is dit ongedaan gebleven. Nu echter schijnt het Gods tijd te zijn -die altijd de beste is - dat het niet langer in een hoek of kast verborgen wordt, maar als een schijnend licht op een kandelaar, het volk van Nederland, en inzonderheid haar nog in leven zijnde vrienden ter hand wordt gesteld. Dat het hun tot verkwikking en bemoediging moge strekken op hun proef- en drukwegen. (Overgenoen uit het voorwoord)
 
Uitg. den Hertog, 151 pag. gebonden. In zeer mooie staat volgens eerste foto