Geen producten (0)

Floor, Wulfert - Zesendertig nagelaten oefeningen

€ 19,95
Op voorraad
Omschrijving

Wulfert Floor: Zesendertig nagelaten oefeningen door deze eenvoudige landbouwer van Driebergen.

1. Prediker 11 : 7 en 8 Over het 'Onze Vader'
2. Onze Vader, Die in de hemelen zijt - Mattheüs 6 : 9
3. Uw Naam worde geheiligd - Mattheüs 6 : 9
4. Uw Koninkrijk kome - Mattheüs 6 : 10a
5. Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde - Mattheüs 6 : 10b
6. Geef ons heden ons dagelijks brood - Mattheüs 6 : 11
7. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren - Mattheüs 6 : 12
8. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze - Mattheüs 6 : 13
9. Want Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen - Mattheüs 5 : 13b
10. Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest - Psalm 65 : 5a
11. En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? sta op, roep tot uwen God - Jona 1 : 6a
12. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven - Habakuk 2 : 4b
13. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven - Habakuk 2 : 4b
Over de Wet
14. Het tweede gebod - Exodus 20 : 4 - 6
15. Het derde gebod - Exodus 20 : 7
16. Het vierde gebod - Exodus 20 : 8 - 11
17. Het vijfde gebod - Exodus 20 : 12
18. Het zesde gebod - Exodus 20 : 13
19. Vervolg van het zesde gebod
20. Het zevende gebod - Exodus 20 : 14
21. Het achtste gebod - Exodus 20 : 15
22. Het negende gebod - Exodus 20 : 16
23. Het tiende gebod - Exodus 22 : 17
24. De Heere regeert - Psalm 97 : 1
25. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere! - Psalm 4 : 7
26. 2 Kronieken 16 : 9
27. 2 Kronieken 17 : 16a
28. 2 Kronieken 17 : 16
29. Filippenzen 3 : 7
30. Filippenzen 3 : 8
31. Jesaja 41 : 17
32. Lukas 10 : 20
33. Spreuken 28 : 14a
34. 1 Samuël 7 : 12
35. Jeremia 31 : 19a
36. Mattheüs 2 : 1 - 12

Naschrift, waarin hij nog eenige regelen tot leering en vertroosting bijvoegt. Derde onverandere druk
Met een inleiding van Ds. J.W. Felix, in leven leeraar te Utrecht.

Hardcover : 428 pagina's Uitgever : Den Hertog. In mooie staat!  Zwart cover zoals op de eerste foto